Other projects / Andre prosjekter


Informasjon om andre prosjekter relatert til MIT FabLab Norway.Interessert i å få gravert bilder, tekst, logoer, etc. i tre.? FabLab tar imot denne typen oppdrag for private og næringsdrivende.

Utskjæringen skjer vha laserkutteren, man kan i prinsippet gravere inn det meste av bilder, logoer og tekst på denne måten.
 

Her ser du eksempler på utskjæringer
:

 

 
Prisesempler:Skilt, einer, 10 x 23 cm; 400,- inkl mva og materiale. Porto kommer i tillegg.
Utskjæring, sibirsk lerk, 14 x 60 cm; 400,- inkl mva og materiale. Porto kommer i tillegg.

 

Generelle vilkår:

Vi stiller med mterialet, eineplanke eller trestykke i sibirsk lerk.

 Kunden bidrar med bilder / logoer i digitalt format (JPG, EPS, etc)

Hvis det er spesielle ønsker om utskjæringer, materiale, etc. så må dette avklares med FL i forkant.

 

Bestilling: kontakt Jørgen

 

"Lyngsalpene Natur og miljø" er et prosjekt som skal se på mulighetene for å redusere tap av sau og lam ved en bedre utnyttelse av innmarksbeite og kulturmark, samt elektronisk overvåking av husdyr på beite.

Det har vært gjennomført et forprosjekt på MIT FabLab, med Hilde Grønas som prosjektleder.


Kort om målsetning/hovedprosjekt:
Småfenæringa i Norge har i de siste årene vært preget av store endringer. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fra å være mange og små, er det nå færre men større driftsenheter. Dette gjør sauebonden mer økonomisk utsatt ved store tap av husdyr. I de senere år har småfenæringa i Lyngen kommune erfart en økning i tap av lam til rovvilt på utmarksbeite. I tillegg er det vanskelig å gjenfinne alle tapte husdyr, og bare omkring 60 % av tapene som det blir søkt erstatning for, blir innvilget. Dette tærer på en allerede presset næring, både økonomisk og psykisk. Prosjektet har derfor en foreløpig arbeidstittel: Kartlegging og forebygging av tapsårsaker innen småfenæringa i Lyngen kommune.

hilde.jpgGjennom dette prosjektet skal det settes i gang tiltak som sauebonden selv kan gjennomføre for å redusere tapene - forlenget vårbeite og tidlig nedsanking på høsten. Dette krever imidlertid stor tilgang på beiteområder. Lyngen preges av stor tetthet av sau og lam per m2 med begrensede beiteområder p.g.a. høye og bratte fjell og tett krattskog i nedre utmark (kulturmark). Det er derfor behov for utbedring og kultivering av sistnevnte beiteområde samt gjengroende innmark, noe dette prosjektet skal forsøke å gjennomføre.

Det skal også gjøres forsøk med elektronisk overvåking av husdyr på utmarksbeite i tillegg til tilsynsordninger. Målet med dette er å raskere kunne avdekke og dokumentere dødsårsak. Dette tiltaket vil også kartlegge beitemønster og –aktivitet, og muligens kunne identifisere rovdyrutsatte områder.

Hovedmålet med dette prosjektet er altså å snu den negative påvirkningen rovdyrtap har, og forsøke å motivere til videre drift på gårdene. Prosjektet skal også jobbe for å opprettholde et åpent og variert kulturlandskap, noe som vil gagne både bønder og befolkningen ellers i bygda.
Delmål:
• Styrke økonomien til en presset næring
• Dokumentere tapsårsaker
• Stimulere til mobilisering gjennom økt kompetanse

Forsøkene skal utføres hos driftsenheter i Lyngen kommune.
Det jobbes nå med å opprette samarbeid med fagmiljø og ressurspersoner som kan bidra til det faglige innholdet i prosjektet. Prosjektet baserer seg også på forskning som har blitt utført innenfor dette problemområdet.

Anbefalinger etter forprosjektet:
Dersom et hovedprosjekt skal komme i gang, må det opprettes ny prosjekteier og styringsgruppe. Prosjekteier bør være representanter fra næringa, enten i form av en eksiterende organisasjon som representerer næringa, en sammenslutning av bønder som skal delta i prosjektet eller en kombinasjon av disse to. 
Ettersom dette prosjektet skal se på helheten ved småfedrift og problemstillinger rundt tap av husdyr anbefales det at følgende tiltak går inn i et prosjekt:

  • Tilsynsordning
  • Forlenget vårbeite
  • Kulturlandskapspleie/skogtynning
  • Elektronisk merking
  • Økonomiske analyserFullstendig rapport fra forprosjektet kan fås ved henvendelse til MIT FabLab Norway.


Informasjon om prosjektet "Det digitale senter".

MIT FabLab står som prosjektansvarlig for oppføring og drift av noe som vi har kalt "Det digitale senter".

Når fasilitetene står ferdig så er meningen at dette bygget skal brukes til: 

l.  Møter og konferanser i næringslivet.
2. Møter og konferanser for det offentlige.
3. Konferanser og møter for problemløsing.
4. Fasilitet for desentralisert teknologiutdanning.
5. Fasilitet for annen desentralisert utdanning.
6. Videomøter for skoler og barnehager.
7. Bedre utnytting av bofasiliteter.
8. Annen bruk.

 

Sentralt i bygget står videokonferanseutstyret som skal brukes for regional og internasjonal kommunikasjon.

 

 

Her ser du tegninger av det digitale senter:

http://www.fablab.no/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=34

 

Her ser du bilder fra grunnarbeidet:
http://www.fablab.no/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=34